BARNET OG SKJERMEN – Kunnskap, tid og tempo

Av: Ingrid Holmboe Høibo og Morten Henrik Lerpold


Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019, arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

I dagens digitaliserte samfunn skjer det en betydelig endring i læringens materielle forutsetninger, fra konkrete og analoge læringsmiljø til mer digitale og virtuelle. I de nordiske utdanningssystem har man vært tidlig ute med å integrere det digitale i undervisningen, gjennom blant annet å innføre iPader og tilsvarende læringsteknologi i skolen. Selv om Norden ligger i front med den digitale satsingen, viser EUs rapport om utdanning og opplæring i Europa 2020 at vi vet for lite om hvordan endringen i læringsressursene påvirker læring (EACEA European Commission, 2013). Ny kunnskap om læring og materialitet er nødvendig for å forstå konsekvensene av, og utvikle mulighetene i forandringen.

Parallelt med en massiv og skjermbasert digital satsing i skolen, har det vokst fram en bevegelse kalt the Maker movement. På få år har makerbevegelsen blitt stor og etablert seg i folkeveksteder, bibliotek og tomme lokaler verden over. Viktig for disse felleskapene er møte mellom ulike fag og kompetanser, kontakt og erfaring med materiale og materialforståelse og å kombinere det analoge handverket og teknologien med det digitale. Det er en ny type fellesskap der kunst og skapende praksis har en selvsagt plass og der prosess, medvirkning og deling er like viktig som produkt. Makerbevegelsen har for øvrig klare likhetstrekk med the Arts and Crafts Movement som oppstod på slutten av 1800-tallet, i kjølvannet av den industrielle revolusjonen. Godt inne i det som blir omtalt som en digital revolusjon ser en i makerbevegelsen det samme fokuset og omsorgen for utførelsen av produktet som Arts and Crafts. De er ikke polariserte og reaksjonære protester til den industrielle eller digitale utviklingen av samfunnet. Isteden vil Makerbevegelsen være en aktiv medspiller og stemme når premissene for den digitale utviklingen skal drøftes og legges.

Prosjekter har som mål å undersøke aspekter ved digitaliseringens konsekvenser for kunnskap. Forankret i forskningstradisjonene fra Arts and Craft-, Maker movement, Richard Sennett og Paul Virilio vil vi utforske mulighetene for å bygge bro (integrere) barnets kroppslige erfaring, det analoge og digitale.

Prosjektet er et bidrag til grunnforskning innenfor forskergruppen Embodied Making and Learning (EMAL) deltagende skapende praksis, og vil utrede og bygge teoretisk fundament for videre forskning på feltet.

Nøkkelord: Digitalisering, dannelse, kroppslig erkjennelse, håndverk, delingskultur
Spørsmål til diskusjon: På hvilken måte skal det digitale bli en del av kunst og håndverksfaget?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *