The Art Pedagouge is Present

The Art Pedagogue is Present stiller til skue kunstpedagogikken og tar utgangspunkt i rommets, tidens, tingenes og menneskenes performativitet gjennom handling og samtale og utforsker kunnskapsprosesser. 

The Art Pedagogue is Present er del tre i den tenkte performance-triologien KODeT – Kunstens Områder og Dens Tilstedeværelse. 

Mandag 27.05. kl. 9.15 – Fredag 31.05. kl. 15.30 Foajégalleri, Campus Notodden

Performancen kan både forstås, erfares, betragtes og deltages i. Du bestemmer. I det kunstpedagogiske feltet er kunnskap om kunst, danning og vitenskap sentralt. En kunstpedagog må ha teoretisk og praktisk kunnskap om kunstnerisk uttrykksformer, kunne skape kunstneriske praksiser og forstå utvikling av kunnskap om dette. The Art pedagouge is Present ønsker å skape en møteplass for utforskning.

VELKOMMEN!

Foto: Joanna Magierecka

Masterutstilling, våren 2019

Institutt for estetiske fag presenterer:
Utstilling og offentlig presentasjon av masteroppgaver i design, kunst og håndverk

Tid:
6.-7. juni 2019, 09:00 – 18:00
Sted:
Ovnshus A, Hydroparken, Notodden

Program

Torsdag 6. juni

09:00 Åpning av vårens masterutstilling


09:05 Morten Lykke
Tittel: Områdespecifik perception og personligt udtryk
Problemsilling: Hvordan manifesterer stedet, defineret som et specifikt naturområde, sig i mit æstetiskkunstneriske udtryk?

09.40 Ragnhild K.V. Furulund
Tittel: Det tilslørte portrettet – En studie av spenningsfeltet mellom det tilslørte og det utilslørte portrettet
Problemstilling: – Hvordan utvikle eget skapende uttrykk gjennom arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte? – Hvilke innsikter, kunnskaper og ferdigheter opparbeides gjennom arbeid med portrett og den skapende prosessen med fotografi? – Hvilke didaktiske innsikter kan arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte gi?

10.15 Miriam Strandberg

Tittel: En flerbruksvennlig arbeidsstasjon – Idéutvikling av arbeidsbord til fremtidens skole.
Problemstilling: Hvordan utvikle en flerbruksvennlig arbeidsstasjon der ungdomskolelever har mulighet til å utforske i verktøy og materialer?

10.50 Kari Kindberg
Tittel: Tid for materialitet – En undersøkelse av sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet
Problemstilling: Hvilke sammenhenger finner jeg mellom materialitet og tidsbevissthet, gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi?

11.25 Mette H. Swensen
Tittel: De Gåtefulle – Om dukker, lek og overganger
Problemstilling: Hva kjennetegner dukker og hvordan kan disse kjennetegnene invitere til lek?

12.00 Magne Myhren
Tittel: FortyFridayAfternoons.com – Performative handlinger som estetiske lareprosesser – iscenesatt gjennom sosiale medier
Problemstilling: Hva skjer når et plein air prosjekt rutinemessig iscenesettes online?

12.30 LUNSJ

13.30 Mona C Dahl

Tittel: Søsterøyenes mange ansikter – Didaktiske perspektiv på et skulpturelt uttrykk med inspirasjon fra gestalter og stedspesifikk geologi
Problemstilling: – Hvordan kan jeg utvikle mitt skulpturelle uttrykk i leire inspirert av portrettlignende former som framtrer i rombeporfyrkonglomerat? – Hvordan kan teksturer og naturelementer fra stedspesifikk geologi (Søsterøyene) prege arbeidene? – Kan en slik prosess være et didaktisk utgangspunkt for dybdelæring i grunnskolen?

14.05 Elin I.G. Garvin
Tittel: Mellom barken og veden – Materialets stemme, formens uttrykk
Problemstilling: – Hvordan påvirker materialets stemme formens uttrykk? – En studie av lindebastens potensiale, som materiale i skapende arbeid.

14.40 Marit Storvik

Tittel: Elevutstillinger i ungdomsskolen – hvorfor, utfordringer og hvordan
Problemstilling: – Hvorfor arbeide med elevutstillinger i kunst og håndverk i ungdomsskolen? – Hvordan kan man arbeide med elevutstillinger i ungdomsskolen og hvilke utfordringer kan de by på?

15.15 Marit Lediard

Tittel: Skaparglede – Ei undersøking i eit undervisningsopplegg i saum
Problemstilling: Korleis kan eit prosjekt i saum, med berekraft som ein rammefaktor, for elevar i grunnskulen, 1.-7. trinn, resultere i skaparglede?
Fredag 7. juni

09.05 Anna E. Bortheim

Tittel: Oppdaging i urskogen – Undersøking gjennom eige skapande arbeid
Problemstilling: – Korleis kan fotomateriale frå Urskogen vere grunnlag for undring og utforsking i eit kreativt arbeid? – Kva sider av kunst og handverk kan forberede elevane på ei framtid i stadig endring?

09.40 Hege S.K Evensen

Tittel: Individ og rom
Problemstilling: Affekt og bilde, formalestetiske undersøkelser av spenningsfeltet mellom det stille og det bevegelige i bildeskapende arbeid med tema individ og rom

10.50 Bente E.A. Ranum
Tittel: En reise i ullens verden – En studie av eget og barns møter med ull
Problemstilling: På hvilke måter kan egen utforsking av ull danne grunnlag for studier av de yngste barnehagebarnas møter med ull, og hvordan påvirker dette videre skapende prosesser i materialet?

11.25 Ditte Dalvang
Tittel: Det ukjente som livsmestring – Mitt møte med det gåtefulle gjennom multimodalt skapende arbeid
Problemstilling: På hvilke måter kan multimodalt estetisk skapende arbeid med temaet det gåtefulle, bidra til livsmestring?

12.00 Marita Sørbø
Tittel: Det dreier seg om tre – En didaktisk undersøkelse av dybdelæring i praktisk skapende arbeid
Problemstilling: Hvordan kan dybdelæring utfolde seg i praktisk skapende arbeid i design, kunst og håndverk?

12.30 LUNSJ

13.30 Marie Skreden

Tittel: Erfaringsbasert formforståelse – Undersøkelser av noen grunnleggende formperspektiver i møtet med materialer
Problemstilling: Hvordan kan erfaringsbasert læring med former i henholdsvis et additivt og subtraktivt materiale bidra til utvikling av formforståelse

14.05 Marit Bue

Tittel: Designe, skape og lage – En studie av makerspace –verksteder
Problemstilling: Hva kjennetegner praksisfellesskapene i tre utvalgte makerspace-verksteder?
Hvilke erfaringer av laging og læring er gjort av forsker gjennom deltakelse i de tre makerspace-verkstedene?

Bilde – komposisjon – virkemidler

Et lite innblikk i et av arbeidskravene til; første året på faglærer utdanningen i design, kunst og håndverk og årsstudium i kunst og håndverk, emne: arkitektur og visuell kommunikasjon – vårsemesteret 2019.

Tekst, foto, utforming av oppgavetekst og undervisning: Anne Marie Halstensgård.

Noen av studentene i F1 foran ferdig utstilling i store galleri på USN.

Fra venstre: Juliane Gunnerud Trengen, Kamilla Ekre, Martha Elise Bakkerud, Guro Aspang, Mathilde Karlsen Grebstad, Joana Isabel Rodrigues, Gunn Canpolat Langeland, Emma Hammer Korsbakken, Carlotte Løkkebø, Andrine Løvhøiden, Ellen Marie Pettersen og Magnus Mathisen.

Først vises et utdrag fra oppgaveteksten, deretter noen foto av ferdige resultater fra utstillingen. – Utstillingen som ble vist i store galleri, var i hovedsak laget med tanke på at studentene skulle få vise frem arbeidene sine til barneskoleklasser, og øve seg litt på formidling av kunst til barn. Vi fikk altså besøk av to barneskoleklasser. En 2.klasse og en 4. klasse. Studentene ble delt i to grupper og hadde ansvar for en barneskoleklasse hver fordelt på to dager. I tillegg til formidling av egne arbeid, hadde vi workshops der elevene fikk prøve seg både på krokitegning med kull og å fargesette blindtegninger.

Utdrag fra oppgavetekst:

 1. Bilde – komposisjon – virkemidler
 1. Ta utgangspunkt i din favorittsang – og lag et bilde som fremmer det du føler og kjenner   gjennom melodi og tekst. Søk inspirasjon fra en kunstner, eller en stilretning du mener gir et spennende samspill med ditt sangvalg. Du skal også ha fokus på visuelle virkemidler, og kjennetegn fra valgt kunstner og/eller stilretning.
 • Du velger selv om du vil arbeide figurativt eller nonfigurativt/ abstrakt.
 • Bruk materialer og teknikker du føler deg mest trygg på og har noe erfaring med.
 • Nå skal du lage et nytt bilde med utgangspunkt i en sang du ikke er spesielt glad i.  – og lage et bilde som fremmer det du føler og kjenner gjennom denne melodien og/eller tekst. Søk inspirasjon fra en kunstner, eller en stilretning du mener gir et spennende samspill med ditt sangvalg. Du skal også her ha fokus på visuelle virkemidler, og kjennetegn fra valgt kunstner og/eller stilretning.
 • Du velger selv om du vil arbeide figurativt eller nonfigurativt/ abstrakt.
 • Bruk materialer og teknikker du ikke har så mye erfaring med.

(Eksempel på dette: – er du komfortabel med å male med akryl maling og bruker dette i oppgave A, og har mindre erfaring med kull eller pastellkritt – kan du jobbe med dette i oppgave B eller omvendt).

Innleveringen skal inneholde:

 • En kort presentasjon av sangvalg og valgt kunstner/og eller stilretning du har valgt, og sammenhengen du ser mellom disse til både oppgave A. og oppgave B.
 • Begrunnelser av valg du tar gjennom hele prosessen, du skal dokumentere prosessen fra idè til ferdig produkt med foto, forklare arbeidsmåte og avgjørelser du tar gjennom arbeidene.
 • Variable inspirasjonskilder.
 • En refleksjon – der du tenker over hvordan du erfarte å arbeide med de forskjellige redskapene/ materialene. – Fordeler/ulemper ved de to ferdige resultatene.
 • Tanker du har rundt de ferdige produktene, og gjør en kritisk refleksjon rundt egne arbeid – i forhold til komposisjon, uttrykk og formidling av valgt utgangspunkt.
 • Og tilslutt skal du forklare med egne ord, hvordan du synes det var å arbeide med oppgave A VS oppgave B.
 • Målet med oppgave 2. A og B er å utfordre seg selv kreativt, innhente inspirasjon og vise til ulike utprøvinger og resultater. Gjøre seg egne erfaringer i forhold til ulike måter å nærme seg en oppgave. Vise til selvstendig tenkning og variert bruk av teknikk og material.

Felles prosjekt: – intro action painting 

Vi skal samarbeide om et stort bilde der vi:

–      Starter med å dele klassen opp i to grupper (– hver gruppe skal samarbeide om et bilde, der vi utforsker teknikken action painting).

 • Bestemmer ulike fargevalg i plenum til begge gruppene.
 • Tar en avgjørelse om vi skal jobbe innendørs på gulv eller bord/ eller utendørs, hvilket bakgrunnsmateriale vi skal bruke og hva slags type maling.
 • Jobber kontinuerlig sammen om samme uttrykk i hver gruppe. (male med greiner, dryppe, sprute, kaste osv.)
 • Når arbeidene anses som ferdig (og tørket), skal hver student velge seg et utsnitt på 15cm x 15cm og klippe/skjære dette ut. (skriv navn på baksiden av bildet!)
 • Deretter finner vi ut i fellesskap – hvordan vi vil ramme inn enkelt uttrykk (…eller ikke?), og igjen sette hver student sitt utsnitt (begge gruppene) sammen i et nytt stort «bilde» med like store avstander, slik at det vil oppstå en ny helhet.
 • Noen flinke studenter laget en plate med hull, og satte knotter bak på hvert enkelt utsnitt – ferdig produkt er dermed interaktivt og tilskuer kan bytte og snu/vri på enkelt bilder for å lage en ny løsning. En oppgave alle mestrer og ingen kan gjøre feil. Og resultatet ble vist på utstillingen vår etter endt arbeidskrav (se bilder lenger ned i teksten)..
 • Action painting

Lag et eget arbeid – inspirert av Jackson Pollock.

 • Bruk gjerne større format – Underlag er velger du selv.
 • Test ut forskjellige metoder (sprute/kaste/dryppe o.l.) for å få å oppnå ulike resultat.
 • Også her skal du ta foto gjennom prosessen og begrunne valg du tar gjennom arbeidet.
 • Målet med denne oppgaven er å leke! – bli kjent med teknikken, opplev og arbeid deg frem til et produkt som du finner interessant. – Gjør deg opp tanker og reflekter rundt det du opplever når du er i situasjonen og hva du tenker rundt endelig resultat.
 • Didaktikk        (Teoretisk del som studentene legger ved i helhetlig rapport)

Under den didaktiske delen skal du:

 • Reflektere over hva du har erfart gjennom de ulike oppgavene i arbeidskravet. – Hva lærte du mest av og hva fikk mest glede av – konkrete oppgaver med tydelige føringer eller oppgaver der du mer eller mindre fikk velge resultat selv?
 • Hvordan vil du benytte deg av denne kunnskapen, i kunst og håndverksfaget i møtet med elevene?
 • Tanker rundt hvordan kunst og håndverksfaget kan fremme folkehelse- livsmestring.
 • Hvordan kan en legge til rette for tilpasset opplæring i faget, likeverdige forutsetninger og elevmedvirkning på best mulig måte?
 • Husk og knytt dette opp mot relevant teori.

Her er et lite utdrag av noen ferdige resultater fra utstillingen;

(Jeg vil kort nevne at det i hovedsak er prosessen studentene har vært igjennom, for å komme til et ferdig resultat som vil være et fokus i rapporten studentene leverer. Dette blir ikke synliggjort denne teksten..)

Ferdig utstilling, og et utvalg ferdige resultater fra oppgave 1. A):

Et utvalg bilder av ferdige resulater fra oppgave 1. B):

Et lite lite utvalg fra oppgave 2. Action painting:

Åpning av utstillingen for instituttet:

Felles prosjekt: action painting – ferdig resultat.

Interaktiv kunst! Spennende for både små og store..

Workshop med 2. og 4. klasse.                                              

Fargesatt blindtegning av en 2. klassing.

Kroki med kull, der både studenter og barneskoleelever fikk prøve seg som modell.

Flotte resultater fra barneskoleelever:

Håper og tror at arbeidskravet, utstillingen og besøket fra barneskoleklassene har vært både utfordrende, morsomt og lærerikt for studentene. Og ikke minst at barneskoleelevene har hatt en fin opplevelse og kost seg på besøk her hos oss.

Bildeliste:

 1. «Liv og død» inspirert av sangen: Save me av Omri, Andrine Løvhøiden
 2. «Et sted» inspirert av sangen: Somewhere only we know av Lily Allen, Martha Elise Bakkerud
 3. «Ingen tittel» inspirert av sangen: Snow av Fay Wildhagen, Guro Sotkajærvi Edvardsen
 4. «Perledobb» inspirert av sangen: Eternal Youth av RUDE, Ellen Marie Pettersen
 5. «Allegory of beauty» inspirert av sangen: Skeleton flower av Lee Jonghyun, Charlotte Løkkebø
 6. «Sult» inspirert av sangen: Surface av Kotek, Andrine Løvhøiden
 7. «Ingen tittel» inspirert av sangen: Leave a light on av Tom Walker, Rikke Ingvaldsen Kvamsø
 8. Charlotte Løkkebø
 9. «Ulven» inspirert av sangen Royals av Lorde, Martha Elise Bakkerud
 10. «Galakse» av Rikke Ingvaldsen Kvamsø
 11. «Ingen tittel» Guro Aspang
 12. «uten tittel» Juliane Gunnerud Trengen

SØMMERLIG

Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden. Andrine har alltid vært glad i å tegne og har etter hvert utviklet en særegen humor og strek for tegneserier. Andrine skal lage tegneseriestriper om det å være student ved faglærerutdanningen på campus Notodden. Her presenterer vi disse stripene!