Masterutstilling, våren 2019

Institutt for estetiske fag presenterer:
Utstilling og offentlig presentasjon av masteroppgaver i design, kunst og håndverk

Tid:
6.-7. juni 2019, 09:00 – 18:00
Sted:
Ovnshus A, Hydroparken, Notodden

Program

Torsdag 6. juni

09:00 Åpning av vårens masterutstilling


09:05 Morten Lykke
Tittel: Områdespecifik perception og personligt udtryk
Problemsilling: Hvordan manifesterer stedet, defineret som et specifikt naturområde, sig i mit æstetiskkunstneriske udtryk?

09.40 Ragnhild K.V. Furulund
Tittel: Det tilslørte portrettet – En studie av spenningsfeltet mellom det tilslørte og det utilslørte portrettet
Problemstilling: – Hvordan utvikle eget skapende uttrykk gjennom arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte? – Hvilke innsikter, kunnskaper og ferdigheter opparbeides gjennom arbeid med portrett og den skapende prosessen med fotografi? – Hvilke didaktiske innsikter kan arbeid med portrettfotografi i spenningsfeltet mellom det tilslørte og utilslørte gi?

10.15 Miriam Strandberg

Tittel: En flerbruksvennlig arbeidsstasjon – Idéutvikling av arbeidsbord til fremtidens skole.
Problemstilling: Hvordan utvikle en flerbruksvennlig arbeidsstasjon der ungdomskolelever har mulighet til å utforske i verktøy og materialer?

10.50 Kari Kindberg
Tittel: Tid for materialitet – En undersøkelse av sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet
Problemstilling: Hvilke sammenhenger finner jeg mellom materialitet og tidsbevissthet, gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi?

11.25 Mette H. Swensen
Tittel: De Gåtefulle – Om dukker, lek og overganger
Problemstilling: Hva kjennetegner dukker og hvordan kan disse kjennetegnene invitere til lek?

12.00 Magne Myhren
Tittel: FortyFridayAfternoons.com – Performative handlinger som estetiske lareprosesser – iscenesatt gjennom sosiale medier
Problemstilling: Hva skjer når et plein air prosjekt rutinemessig iscenesettes online?

12.30 LUNSJ

13.30 Mona C Dahl

Tittel: Søsterøyenes mange ansikter – Didaktiske perspektiv på et skulpturelt uttrykk med inspirasjon fra gestalter og stedspesifikk geologi
Problemstilling: – Hvordan kan jeg utvikle mitt skulpturelle uttrykk i leire inspirert av portrettlignende former som framtrer i rombeporfyrkonglomerat? – Hvordan kan teksturer og naturelementer fra stedspesifikk geologi (Søsterøyene) prege arbeidene? – Kan en slik prosess være et didaktisk utgangspunkt for dybdelæring i grunnskolen?

14.05 Elin I.G. Garvin
Tittel: Mellom barken og veden – Materialets stemme, formens uttrykk
Problemstilling: – Hvordan påvirker materialets stemme formens uttrykk? – En studie av lindebastens potensiale, som materiale i skapende arbeid.

14.40 Marit Storvik

Tittel: Elevutstillinger i ungdomsskolen – hvorfor, utfordringer og hvordan
Problemstilling: – Hvorfor arbeide med elevutstillinger i kunst og håndverk i ungdomsskolen? – Hvordan kan man arbeide med elevutstillinger i ungdomsskolen og hvilke utfordringer kan de by på?

15.15 Marit Lediard

Tittel: Skaparglede – Ei undersøking i eit undervisningsopplegg i saum
Problemstilling: Korleis kan eit prosjekt i saum, med berekraft som ein rammefaktor, for elevar i grunnskulen, 1.-7. trinn, resultere i skaparglede?
Fredag 7. juni

09.05 Anna E. Bortheim

Tittel: Oppdaging i urskogen – Undersøking gjennom eige skapande arbeid
Problemstilling: – Korleis kan fotomateriale frå Urskogen vere grunnlag for undring og utforsking i eit kreativt arbeid? – Kva sider av kunst og handverk kan forberede elevane på ei framtid i stadig endring?

09.40 Hege S.K Evensen

Tittel: Individ og rom
Problemstilling: Affekt og bilde, formalestetiske undersøkelser av spenningsfeltet mellom det stille og det bevegelige i bildeskapende arbeid med tema individ og rom

10.50 Bente E.A. Ranum
Tittel: En reise i ullens verden – En studie av eget og barns møter med ull
Problemstilling: På hvilke måter kan egen utforsking av ull danne grunnlag for studier av de yngste barnehagebarnas møter med ull, og hvordan påvirker dette videre skapende prosesser i materialet?

11.25 Ditte Dalvang
Tittel: Det ukjente som livsmestring – Mitt møte med det gåtefulle gjennom multimodalt skapende arbeid
Problemstilling: På hvilke måter kan multimodalt estetisk skapende arbeid med temaet det gåtefulle, bidra til livsmestring?

12.00 Marita Sørbø
Tittel: Det dreier seg om tre – En didaktisk undersøkelse av dybdelæring i praktisk skapende arbeid
Problemstilling: Hvordan kan dybdelæring utfolde seg i praktisk skapende arbeid i design, kunst og håndverk?

12.30 LUNSJ

13.30 Marie Skreden

Tittel: Erfaringsbasert formforståelse – Undersøkelser av noen grunnleggende formperspektiver i møtet med materialer
Problemstilling: Hvordan kan erfaringsbasert læring med former i henholdsvis et additivt og subtraktivt materiale bidra til utvikling av formforståelse

14.05 Marit Bue

Tittel: Designe, skape og lage – En studie av makerspace –verksteder
Problemstilling: Hva kjennetegner praksisfellesskapene i tre utvalgte makerspace-verksteder?
Hvilke erfaringer av laging og læring er gjort av forsker gjennom deltakelse i de tre makerspace-verkstedene?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *