Trofe`

Tekst/foto: Ingvild Aasheim Mykland

Lærarar som tek vidareutdanning i Kunst og handverk
(Kompetanse for kvalitet 30 stp.) har jobba med restmetall for å skape sitt skulpturelle «trofe».

 • Dette studiet vil bli tilbudt både for 2020-2021, og 2021-2022.
 • Studiet er delt i eit haustsemester og eit vårsemester.
 • Innhald:
  • Førelesing på nett 3 timar pr. veke, knytt til praktiske arbeidskrav ( 3 pr. semester) som ein gjennomfører heime.
  • 4 samlingar a`4 dagar med arbeid på verkstader i løpet av eit år (2 samlingar pr. semester).

For meir info, kontakt: Else Kasin Haugen (Else.K.Haugen@usn.no), eller Ingvild Aasheim Mykland (Ingvild.A.Mykland@usn.no)

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/kompetanse-for-kvalitet/kunst-og-handverk/

Studentarbeider:

Publisert av: Morteza Amari

Master i design, kunst og håndverk

Sammendrag av masteroppgaver 2019 og fagartikkel  

Kjære leser,

I dag lever vi i en verden der barn blir født og vokser opp i en visuell delingskultur. På nettet finner vi barnebilder fra fødestuen, barnebursdager, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter både fra det private og det offentlige sfæren. Det deles flere barnebilder på nettet enn i fotoalbum. For noen barn gjelder det attpåtil bilder fra før-fødselen der ultralydbilder blir stolt delt. Vi lever i en verden der barn blir visuelle objekter foran kamera, barn blir produsenter bak kamera og barn publiserer bilder fanget av kamera på sosiale medier. Disse bildene blir videre likt og delt i sosiale medier.

Barn sosialiseres med LIK OG DEL-kulturen gjennom oppveksten. I en slik kultur lærer barn å like og dele bilder av andre opphavsmenn. De lærer å bruke opphavsrettsbeskyttede bilder i skoleoppgaver, eventuelt endring/manipulering av slike bilder i kreativt og skapende arbeid. Juridiske og etiske implikasjonene ved bruk av bilder er ikke medfødt og tas ikke inn gjennom morsmelka.

Etikk og moral, lover og regler skal læres i første omgang gjennom oppdragelse og deretter er det en oppgave for samfunnet generelt og for skolen spesielt. Juss og etikk hører til ulike disipliner og tradisjoner, men har berøringspunkter på mange måter. Mens etikk som filosofisk tema tilhører humaniora, er jussen knyttet til rettsvitenskapen som egen akademisk gren. Opphavsrett og personvern er temaer som berører begge feltene.

Bildeskapende arbeid møter noen ganger etiske dilemmaer og juridiske begrensninger. Vil uttrykksformen som er valgt krenke en annens personvern? Vil bruk av bilder bryte åndsverkloven? Vil begrensningene innebære kveling av ytringsfriheten? Det er ikke enkelt å svare på slike spørsmål og det kreves både kunnskap og etiske standarder omkring temaet.

Bergman (2019) presenterer kompleksiteten i det å etterkomme opphavsrett og åndsverkloven i en digital tid. Artikkelen bretter ut viktige temaer som berører problemstillingen både i en skolekontekst og i samfunnet generelt. I en digital delingskultur er det viktig å være ansvarlige aktører og å ha kunnskap om visuell delingskultur.

Bergman har drøftet problemstillinger knyttet til opphavsrett i kunst og håndverk som skolefag. Kunst og håndverk er et allmenndannende fag og det er viktig at kunst og håndverkslærere reflekterer om disse problemstillingene, bruker
det som tema i oppgaver og som faglige diskusjoner i timene. Slik kan vi ruste opp den oppvoksende generasjonen til å være kritisk-analyserende i møte med bilder og å være kreativ i billedskapende arbeid i en visuell delingskultur.

Bergmans artikkel med tittelen “Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder” er et viktig bidrag i den henseende.

Masteroppgavene som er presentert i denne utgaven er viktige bidrag til skolefaget kunst og håndverk. Oppgavene viser bredden i et forskningsområde som befinner seg mellom estetisk skapende arbeid og fagdidaktiske undersøkelser.

God lesing!

Morteza Amari

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/master-i-design-kunst-og-handverk/

Julestrid i eksamenstid

Tegneseriestripe av Andrine Løvhøiden
Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

Kulturdidaktikk

Ph.D.- programmet i kulturstudier inviterer deg til å delta i ph.d.-emnet

9203 Kulturdidaktikk/Culture Education (10 stp) – 9212 Kulturdidaktikk/Culture Education (5 stp)

Campus Notodden, desember 2019 – januar, 2020

Detaljplan

7 dager samling: 2. – 6. desember 2019 og 20. – 21. januar 2020

Alle samlinger foregår på Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Notodden:

Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden.

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Kari Carlsen

Andre medvirkende:

Førsteamanuensis Biljana C. Fredriksen

Professor Marte Sørebø Gulliksen

Professor Heike Speitz

Professor Merethe Roos

Professor Finn R. Hjardemaal

Førsteamanuensis Anniken Randers-Pehrsson

Kulturdidaktikkemnet tilbys som en valgfri del av ph.d.-programmet i kulturstudier. Programmet går ut fra et bredt kulturbegrep – det vil si at kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, kunnskaper, atferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk praksis. Kultur kan både være en prosess og et resultat eller et produkt i form av materielle gjenstander, tjenester eller aktiviteter i samfunnet. Kulturdidaktikk ser på endrings- og læringsprosesser innenfor dette brede kulturbegrepet: hvordan danning i og til en kultur foregår. Det overordnede målet for kurset er at kandidatene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for kulturdidaktiske problemstillinger i og utenfor de etablerte utdannings­institusjonene – fra barnehage til universitet. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse står sentralt for å kunne problematisere kulturdidaktiske utfordringer i et framtidsperspektiv. Sentrale stikkord er bærekraft, praksis, verdighet, kvalitet, kompetanse, demokrati og medbestemmelse. 

Vennligst ta kontakt med kursansvarlig, Kari Carlsen, for flere opplysninger om emnet, eller med program sekretariatet ved jeanne.m.schoenwandt AT usn.no ang. søknadsmaterialer. *Søknadsfrist: 1. desember*.

Kontakt:
Kari Carlsen
kari.carlsen@usn.no

usn.no

ZACHRISSON&DROUGGE – understrømmer

Tekst: Drougge & Zachrisson

-en understrøm er en strøm som går under havoverflaten i dypere vannlag, ofte nær bunnen-

I understrømmer tematiserer Elin Drougge og Liv Zachrisson det ugripbare, det som til enhver tid strømmer under i oss, det som er vi, det som er nær bunnen.

Likt en havstrøm.

I prosjektet reflekterer de over tilnærminger de har til sin kunst, likheter og ulikheter. Gjennom samtaler bevisstgjør de hverandre i de valgene de tar.

I skjøre og røffe sammenstillinger, gjennom bruk av mediene: skulptur, maleri, tegning, foto og tekst gir ZACHRISSON&DROUGGE individuelle og felles tolkninger, et uttrykk i utstillingsrommet. I møtene mellom deres arbeider skapes uventede sammenkoblinger.

Begges arbeider befinner seg i et landskap der mentale tilstander som sårbarhet og identitet kommer til uttrykk og blir problematisert.

I utstillingen understrømmer sammenstilles Elin Drougges og Liv Zachrissons arbeider i Foajégalleriet på Notodden. De to kunstnerne har fulgt hverandres utvikling siden akademitiden, men det er første gang de møtes i et felles prosjekt.

I kunstnerskapene finnes både ulikheter og likheter; der Elin Drougge arbeider med tablåer som plasseres fritt i rommet, forholder Liv Zachrisson seg til selve rommet som installasjon og tar i bruk både vegger og gulv.

Felles for deres kunst er at den hviler på både en figurativ og abstrakt tradisjon, der et symbolmettet univers ofte ligger som en bakgrunn og åpner for ulike tolkninger.

Kunstnerne legger begge stor vekt på arbeidsprosessen, med en sensitivitet tilnærming til både materialer og tematikk. Det at de ofte velger skjøre materialer er et grunnleggende utgangspunkt, både for det visuelle uttrykket og for innholdet som formidles.

ZACHRISSON&DROUGGE er opptatt av at det visuelle språket skal være det retningsgivende utgangspunktet for uttrykket, og at fortellingene som formidles skal ha en stofflig forankring. Valg av skjøre materialer er derfor en viktig premiss både for uttrykk og innhold i verkene deres. Slik fremstår det materielle og det konseptuelle som en sammenvevet enhet i disse kunstnernes arbeider.

”…Elin Drougge fordyper seg i det skulpturelle arbeidet med en åpen og eksperimenterende holdning. Det betyr ikke at hun ikke arbeider parallelt med et metablikk på egen virksomhet. Kritisk refleksjon over hva det innebærer å kalle noe for «skulptur» blir nødvendigvis brakt inn i de kunstneriske valgene i den skulpturelle kunstproduksjonen i dag. Det finnes ingen uskyldige soner i kunsten lenger.”

Anne Karin Jortveit katalogtekst en slags uro- utstilling i Polen.

”…kroppen vår vet hva den gjør. Den husker, den har erfaring. Dette er en grunnleggende innsikt Liv Zachrisson tar i bruk og utvikler videre i sine arbeider, hun stoler selv på at kroppen vet hvor den skal i den kunstneriske prosessen (…) Enhver kunstnerisk idé krever sitt medium. Som kunstner tar Zachrisson dette på alvor og jobber åpent i spennet mellom teknologi og det håndverksmessige. Hennes arbeider er derigjennom både gåtefulle og avklarte – uutgrunnelige og materielle. (…) Det handler ikke bare om et kunstverk, men vel så mye om en kunstnerisk måte å tenke på.”

Anne Karin Jortveit i lyden av stillhet, stillheten i lyd – en introduksjon til Liv Zachrissons kunst

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/

Kosmisk hjelp søkes

Tegneseriestripe av Andrine Løvhøiden
Andrine Løvhøiden studerer faglærerutdanning i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag, campus Notodden.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/faglarerutdanning-i-design-kunst-og-handverk/

Instituttets dag ved Telemarksgalleriet

Institutt for estetiske fag ved campus Notodden hadde instituttets dag ved Telemarksgalleriet fredag 16. august. Nye studenter fikk oppleve deler av byens infrastruktur og industriens kulturarv i byen. Studentene fikk innholdsrike omvisninger og fikk sett flotte utstillinger.

 • Magne Furuholmen – IGNIS: Sommerutstillingen i Telemarksgalleriet viser ny skulptur og grafikk av Magne Furuholmen.
 • Museets faste galleri som viser utvalgte verk fra museets kunstsamling bla. Th. Kittelsens flotte Svelgfoss-serie malt i 1907-1908.
 • Presentasjon av kreativ verksted. På verkstedet kan barna utfolde seg med kunstneriske oppgaver og prosjekter for i alle aldre.
 • Verdensarvsenteret – Verdensarvsenteret har en avdeling i Rjukan og en avdeling i Notodden og formidler og forvalter de fire hovedkomponentene i Rjukan-Notodden industriarv; Vannkraft, Industri, Bysamfunn og Transportåren.
 • Utendørs fotoutstilling – Utenfor Telemarksgalleriet vises en utstilling med historiske foto fra museets samling. 

Bilder fra instituttets dag:

Her finner du mer info om studier ved Institutt for estetiske fag ved USN:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/

Tid for materialitet: Kari Kindberg

Utstillingen viser keramiske skulpturarbeider fra Kindbergs masteroppgave i Design, kunst og håndverk v/USN våren 2019.

Gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi undersøker Kindberg sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet. Oppgaven belyser behovet for å prioritere og vektlegge kunst og håndverksfaget i skolen, og understreker viktigheten av at skoler og kunst og håndverkslærere legger til rette for gode estetiske læringsprosesser. 

I en stadig mer digitalisert og teknisk hverdag er det viktig at elever får mulighet til å bruke alle sine sanser i arbeid med ulike materialer og teknikker: øve opp evnen til å lytte til materialene, tåle og forstå den motstanden de gir. Kan en slik evne gjøre oss i bedre stand til å håndtere motstand i livet for øvrig?

På åpningen onsdag den 14.august kl. 12.30 vil Kari Kindberg gi oss et innblikk i sitt mastergradsprosjekt. Vi håper at mange vil prioritere å ta med sine studenter til åpningen.

Velkommen!Hilsen Foajégalleriet

Du kan se bilder fra Kari Kindbergs masterutstilling her:
Tid for materialitet

Master i design, kunst og håndverk