Betingelser og suksesskriterier i skolefaget kunst og håndverk – Av: Åsta Rimstad, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen


Innlegg i nettverkskonferansen Av Åsta Rimstad, Anniken Randers-Pehrson og Kari Carlsen
Mer info om konferansen: http://kunstkultursenteret.no/K&Hnettverk2018

Abstract
Betingelser og suksesskriterier i skolefaget kunst og håndverk
– En undersøkelse av rammefaktorer knyttet til lærerkompetanse, gruppestørrelser, fasiliteter (rom, verksteder/utstyr), organisering av undervisningstid og ressurser.
I fremlegget ønsker vi å presentere ideen til et nytt prosjekt hvor vi ønsker å kartlegge og forstå både betingelser og suksesskriterier for gjennomføring av kunst og håndverksundervisning i skolen.
Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet med den pågående fagfornyelsen og fokuset som begrepet «dybdelæring» har fått. I Ludvigsensutvalgets utredninger (NOU 2014:7 og NOU 2015:8) ble det konkludert at kunst og håndverksfaget har stor stofftrengsel, og at bredden i faget går utover mulighetene til dybdelæring. Med dette som bakgrunn foreslår Kunnskapsdpartementet med statsråd Thorbjørn Rød Isaksen i spissen, blant annet «stoffreduksjon» og «slanking» av fagene i tillegg til en eventuell deling av kunst og håndverksfaget på ungdomstrinnet, som mulige tiltak for å kunne få til dybdelæring i fagene (Meld.St. 28).
Alle som jobber i norsk skole vet samtidig at det er langt mer enn det faglige innholdet som formuleres i fagplaner, som har betydning for hva slags læringserfaringer elevene inviteres til å delta i. Statsråden står derfor ovenfor en utfordring når han ønsker dybdelæring som et sentralt mål, siden denne formen for læring i tillegg må relateres til andre faktorer enn innholdets omfang eller bredde (jfr. didaktisk relasjonsmodell). I kunst- og håndverksfaget vil sentrale rammefaktorer, som lærernes kompetanse, gruppestørrelser, fasiliteter (rom, verksteder/utstyr), organisering av undervisningstid og ressurser, ha betydning for de læringserfaringer som er mulig å tilby. Vi ønsker derfor å kartlegge disse rammefaktorene knyttet til kunst og håndverksfaget, slik det prioriteres og fungerer i skolehverdagen. Samtidig vil vi forsøke å finne svar på hva som kan være suksesskriterier for en undervisning i kunst og håndverk som har dybdelæring som sentralt fokus.
Undersøkelsen baseres i hovedsak på spørreskjema og en kvantitativ tilnærming til datainnsamling for å få en bredde og oversikt over hva lærere og rektorer rapporterer med henhold til prioriteringer og praksis på et operasjonalisert læreplannivå (Goodlad, 1979).Studier innen kunst, design og musikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge: https://www.usn.no/studier/finn-studier/#categories=26866 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *