Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske. Av: Tone Cronblad Krosshus og Heidi Østland Vala

Småbarn og estetiske prosesser – gjøre og utforske
Konferansebidrag på rammeplankonferanse om Kunst, Kultur og Kreativitet på Union scene i Drammen 15.11.2017
 
Tone Cronblad Krosshus
Tone.c.krosshus@usn.no
Institutt for estetiske fag
 
Heidi Østland Vala
heidi.o.vala@usn.no
Institutt for pedagogikk
 
Konferansebidraget tok sikte på å løfte frem noen tanker og erfaringer som er gjort i etableringen av den tverrfaglige fordypningen Småbarn og estetikk på barnehagelærerutdanningen. Gjennom å sammenstille kunnskap om små barn og estetiske prosesser, har det vært et mål for fordypningen å løfte frem et utvidet estetikkbegrep og synliggjøre hvordan gode pedagogiske valg for de minste barna eksisterer sammen med gode estiske valg. Presentasjonen vektla at arbeid med estetiske prosesser med de yngste ikke er noe som skal gjøres i tillegg til det pedagogisk arbeidet, men at det nettopp er i de estetiske prosessene at barnehagens verdigrunnlag har store potensialer for å kunne bli formidlet, praktiseres og oppleves.
Estetikkbegrepet forstås både som en sanselig erkjennelse som kan skapes i hele det pedagogiske arbeidet på en småbarnsavdeling og som arbeid med form innenfor de estetiske fagområdene. Estetisk erkjennelse er en vesentlig del av, og en kvalitet ved, det estetiske arbeidet som må tydeliggjøres. Arbeid med de estetiske fagene med de yngste barna fører ikke nødvendigvis til en estetisk erkjennelse. Det er en kvalitet som vi arbeider med å skape i de estiske møtene.
Forskningsprosjektet Blikk for barn ble avsluttet i oktober. Forskningsprosjektets hovedmål var å undersøke kvalitet i barnehagen for de yngste barna. Et av prosjektets funn var at det blant annet blir satset for lite på de estetiske fagene, spesielt for de yngste. Det ble også nevnt i innledende prosjekter at mange som jobber i barnehagen synes de estetiske fagene er veldig viktige, men at det er det området som det jobbes minst med.
Dette er interessante funn i arbeidet med en fordypning som omhandler småbarn og estetikk. Et viktig aspekt ved fordypningen er derfor blitt å lære studentene å skape estetiske møter for og med små barn. Vår antagelse er at det arbeides lite med de estetiske fagene, fordi det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med de yngste barna. Vi har derfor utviklet nye grunnelementer som er særlig relevante i arbeid med de yngste. Disse elementene er rom, objekt og kropp. Gjennom å hente inspirasjon fra hvordan kunstnere anvender disse elementene i kunstprosjekter for de yngste og i performancer, og se de i sammenheng med hvordan de yngste barna naturlig bruker disse elementene, ønsker vi å utvikle et metodikk for hvordan disse elementene kan anvendes for å skape estetiske møter i barnehagen. Grunnelementene eksisterer i relasjon til hverandre i de estetiske møtene. Det er gjennom å sammenstille elementene til et forløp der man skaper spenning, overraskelser, gjentagelser, kontraster og humor at de estetiske møtene får sitt uttrykk. De estetiske møtene kan skapes som spontane og som planlagte møter.
Vi gjør oppmerksom på at konferansebidraget er utviklet av Heidi Østland Vala fra pedagogikk og Tone Cronblad Krosshus fra drama og at det er derfor disse perspektivene som ble løftet frem. Lyd nevnes ikke i konferansebidraget, men det er et viktig element i fordypningen. Fordypningen består av 10 studiepoeng musikk, 10 studiepoeng drama og 10 studiepoeng pedagogikk.
 
Link til konferansen:
http://www.kunstkultursenteret.no/wips/471242374/
 
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *